آسیب های ورزشی

پارگى رباط صليبى قدامى چگونه اتفاق می افتد؟

پارگى رباط صليبى قدامى چگونه اتفاق می افتد؟

به طور كلى مفصل زانو از دو استخوان اصلى تيبيا و فمور تشكيل شده كه در جلوى آن استخوان پاتلا (كشكك) قرار دارد. پايدارى مفصل زانو به دليل وجود رباط ها و بافت نرم و ليگامان هاى عضلات اطراف آن است و هيچگونه پايدارى استخوانى در اين ناحيه از بدن وجود ندارد.

تماس با دکتر یحیی زاده